GEORADAR | DETEKCJA SIECI

detekcja georadarowa

Detekcja georadarowa (GPR – ang. Ground Penetrating Radar) to nieniszcząca metoda badań geofizycznych, która wytwarza ciągły profil przekroju cech podpowierzchniowych gruntu bez konieczności ingerowania w jego strukturę. Profile georadarowe służą do zlokalizowania anomalii gruntowych i oceny głębokości ich występowania. Za anomalie struktur podziemnych odpowiedzialne są znajdujące się w nich obiekty o różnych, w stosunku do otaczającego ich gruntu, właściwościach elektrycznych.

Zasada działania georadaru polega na wysyłaniu impulsów fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (mikrofalowe) w głąb skanowanego obiektu za pośrednictwem przetwornika (zwanego również anteną). Przesyłana energia jest odbijana od znajdujących się wewnątrz obiektów lub wyraźnych skoków charaktrystyki fizycznej podłoża. Antena następnie odbiera i rejestruje odbite fale, na których podstawie tworzy tzw. profil georadarowy.

Metodą tą można znajdować elementy takie jak fragmenty starych budowli, pustki, rury, kable, wycieki itp.. Zależnie od stosowanego sprzętu i rodzaju podłoża osiąga się głębokości od kilku cm do nawet 5m, lecz rozdzielczość spada wraz ze wzrostem długości fali i głębokości.

zalety detekcji georadarowej

Redukcja kosztów
skrócenie czasu

Proces detekcji jest niewspółmiernie krótszy od wykonywania odkrywek i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu, co znacząco wpływa na postęp inwestycji. 

Wykrywanie obiektów niemetalowych

GPR, w przeciwieństwie do innych technik lokalizacyjnych, pozwala na wykrywanie elementów niemetalowych, czyli: plastikowych, betonowych, ceramicznych, światłowodów, pustych przestrzeni i innych obiektów.

Bezpieczeństwo

Badania georadarowe pomogą potwierdzić lokalizację podziemnych obiektów użyteczności publicznej i pomogą w planowaniu robót, minimalizując ryzyko uszkodzeń i zakłóceń działania infrastruktury publicznej.

techniki pomiarów georadarowych

detekcja 2d (line-marking)

Detekcja 2D (line-marking) polega na interpretacji danych w terenie, w czasie rzeczywistym i znaznaczaniu na bieżąco ustaleń na powierzchni skanowania. Metoda ta znajduje swe zastosowanie przede wszystkim podczas poszukiwania sieci uzbrojenia terenu, lokalizowania sieci wodociągowych, kabli pod napięciem, określania bezpiecznych miejsc do wykonania odwiertów. 

Zlokalizowane punkty możemy każdorazowo pomierzyć instrumentami geodezyjnymi i nanieść wyniki detekcji na mapę. 

Należy pamiętać, że skanowanie w czasie rzeczywistym ma pewne ograniczenia. Wraz ze wzrostem liczby odszukanych obiektów, oraz poziomem skomplikowania ich kształtów, rośnie trudność w bezbłędnej interpretacji wyników i sklasyfikowania poszczególnych odczytów do odpowiednich obiektów.

Line-marking jest metodą mniej czasochłonną od detekcji w siatce i stosuje się ją w większości przypadków do detekcji konkretnych, wcześniej ustalonych obiektów.

detekcja 3d (GRID)

3D GRID SCANNING to technika wykorzystywana do rejestrowania wymiarów i kształtu obiektów podziemnych na podstawie detekcji wykonywanej w siatce pomiarowej. Polega ona na skanowaniu obszaru w dwóch prostopadłych kierunkach w liniach o ustalonym odstępie przy jednoczesnym rejestrowaniu współrzędnych posczególnych skanów za pomocą odbiornika GPS podłączonego do georadaru. W rezultacie po odpowiednim przetworzeniu zebranych danych powstaje podziemny wysokorozdzielczy model 3D dla całego obszaru objętego badaniem.

W odróżnieniu od klasycznej detekcji 2D wynikiem jest kompleksowe opracowanie, którego treść nie skupia się wyłącznie na konkretnym obiekcie. Pozwala to uniknąć pominięcia niekiedy istotnych informacji o obiektach zalegających w gruncie.

Detekcja 3D pozwala na wygenerowanie:

  • modeli 3D CAD w formatach .dxf, .obj, .txt, .3ds.
  • przekrojów gruntu (tzw. time slices) w formatach .bmp, jpg, .txt, .geotiff, .kml, .kmz

zastosowanie georadaru

sprawdź nasze realizacje