FOTOGRAMETRIA | INSPEKCJE

fotogrametria | drony w geodezji

Pomiary fotogrametryczne z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego (UAV, drona) polagają na pozyskiwaniu danych obrazowych podczepioną pod drona kamerą RGB. Mierzony obiekt jest fotografowany kilka razy pod różnymi kątami i każde z wykonanych w ten sposób zdjęć jest jednoznacznie umiejscowione w przestrzeni poprzez nadanie środkowi kamery współrzędnnych. Aby zwiększyć dokładność określenia pozycji środków kamer oznacza się na zdjęciach punkty pomierzone wcześniej w układzie współrzędnych terenowych. Na podstawie tych danych oprogramowanie do fotogrametrii może tworzyć georeferencyjne odniesienia, modele elewacji lub modele 3D obszaru projektu. Mapy te można również wykorzystać do wydobywania informacji, takich jak np. pomiary odległości lub pomiary objętościowe.

W przeciwieństwie do załogowych samolotów, drony mogą latać na znacznie niższych wysokościach, dzięki czemu generowanie danych o wysokiej rozdzielczości i dokładności jest znacznie szybsze, tańsze i niezależne od warunków atmosferycznych, takich jak choćby zachmurzenie. 

Za pomocą dronów można wygenerować wysokiej rozdzielczości ortofotomapę oraz szczegółowe modele 3D obszarów dla któych dostępne dane są niskiej jakości, są nieaktualne, a nawet nie istnieją. Drony umożliwiają szybkie generowanie map o wysokiej dokładności nawet dla terenów o utrudnionym dostępie, czy skomplikowanej strukturze. Stanową one idealne uzupełnienie map do celów projektowych i w przeciwieństwie do nich stanową zawsze pełne, rzeczywiste i aktualne źródło informacji przestrzennej obszaru objętego nalotem. 

Po przeprowadzeniu bardziej skomplikowanej i szczegółowej obróbki danych obrazowych pozyskanych z drona możemy wygenerować chmurę punktór, a na jej podstawie: szczegółowe modele modele terenu, mapy warstwicowe, modele 3D budynków, czy wysokorozdzielcze ortoobrazy ich elewacji.

korzyści rozwiązań fotogrametrycznych

redukcja kosztów
skrócenie czasu

Pozyskiwanie danych przestrzennych za pomocą drona jest nawet do pięciu razy szybsze od metod “klasycznych” i angażuje mniej liczne zasoby ludzkie, co przekłada się w praktyce na znaczącą redukcję czasu wykonania oraz kosztów pomiarów.

Dokładność

Metody klasyczne pozwalają na pomiar kilkuset punktów na godzinę. Podczas nalotu fotogrametycznego w ciągu kilku minut zbieramy dane z kilkuset tysięcy punktów, a błąd położenia punktu będącego wynikiem standardowego opracowania jest < 2cm (2D) oraz < 5cm (1D)

mapowanie obszarów niedostępnych

Nie jesteś już ograniczony przez nieosiągalne obszary, niebezpieczne strome zbocza lub trudny teren nieodpowiedni dla tradycyjnych narzędzi pomiarowych. Nie musisz zamykać autostrad ani torów kolejowych. Pozyskiwanie danych bez ograniczeń organizacyjnych.

standardowe produkty fotogrametryczne

ORTOFOTOMAPA

Ortofotomapa jest rastrowym, w pełni kartometrycznym (w przestrzeni 2D) obrazem w rzucie środkowym w zdefiniowanym przez użytkownika układzie współrzędnych. Każdy piksel obrazu ma współrzędną X i Y. Dzięki centymetrowej dokładności wpasowania na jej podstawie można z powodzeniem dokonywać pomiarów sytuacyjnych.

Ortofotomapa z uwagi na technologię jej wykonania oraz brak generalizacji w odróżnieniu od map tradycyjnych stanowi łatwe w interptetacji oraz kompleksowe źródło informacji przestrzennej. 

Cykliczne wykonywanie ortofotomapy pozwala na obrazowanie zmian zachodzących w terenie – np. monitoring postępów realizacji inwestycji.

Formaty: geoTIFF (.tiff), .jpg, .png, Google tiles (.kml, .html)

chmura punktów

Chmura punktów jest podstawowym, wyjściowym produktem opracowań fotogrametrycznych. Jest to wielomilionowy zbiór punktów o określonych współrzędnych przestrzennych (X, Y, Z) stanowiący geometryczną reprezentację obiektu. Zapewnia możliwość przeprowadzenia bardzo dokładnych pomiaru odległości (pochyłej i poziomej), powierzchni oraz  objętości.

Gęstość chmury punktów pozwala na przedstawienie obiektów niemal w sposób ciągły bez zniekształceń obecnych w modelach TIN czy GRID.  

Formaty: .las, .laz, .ply, .xyz

numeryczny model wysokościowy (dEm)

Numeryczny (cyfrowy) model wysokościowy (DEM) to trójwymiarowa reprezentującja topografii obszaru skonstruowana w postaci regularnej siatki kwadratów – GRID. Każdy element DEM jest opisany przez dwie współrzędne płaskie (X, Y) oraz wysokościową – Z. 

Wykorzystanie DEM pozwala na wykonywanie wyjątkowo szybkich i wydajnych obliczeń z dużą, nieosiągalną dla pomiarów klasycznych dokładnością. Gęstość modelu może wynosić nawet 100 punktów na metr kwadratowy, odwzorowujac najmniejsze szczegóły topografii terenu. 

Formaty: GeoTiff (.tif), .xyz, .asc, .dxf, .xml

numeryczny model terenu
(DTM)

Numeryczny model terenu (DTM) jest przefiltrowanym modelem wysokościowym. W procesie filtracji usunięto z niego elementy, które nie należą do szeroko rozumianej powierzchni terenu, takie jak: budynki, drzewa czy elementy małej architektury. W ich miejscu w zależności od celu w jakim wykorzystwany będzie model zastosowano odpowiedni algorytm interpolacyjny.

Model DTM idealnie nadaje się do cyklicznych pomiarów objętościowych składowisk, wyrobisk czy postępów robót ziemnych podczas realizacji inwestycji.

Formaty: GeoTiff (.tif), .xyz, .asc, .xml

model trójkątowy 3d
(z teksturą)

Model w postaci siatki nieregularnych trójkątów (TIN) jest wektorowym modelem 3D powstałym poprzez triangulację przefiltrowanych elementów chmury punktów. Podobnie jak model GRID stanowi trójwymiarową reprezentację topografii obszaru, lecz charakteryzuje się znacznie większą możliwością modyfikacji jego sktuktury w programach typu CAD. 

Oprócz oczywistych zastosowań związanych z przeprowadzeniem na jego podstawie różnego rodzaju obliczeń może stanowić doskonały materiał do kontroli wizualnej obiektu po nałożeniu na jego powiezchnie wysokorozdzielczej tekstury. 

Formaty: .ply, .fbx, .dxf, .obj, .pdf

model warstwicowy

W zależności od potrzeb klientów wykonujemy modele także reprezentowane w niestandardowy sposób. Przykładem takiego rozwiązania jest model warstwicowy. Składa się on z polilinii powstałych poprzez cięcie modelu w zadanym interwale. Jest to najlżejszy z możliwych plik reprezentujący ukształtowanie terenu. Można wykorzystać go zarówno w oprogramowaniu GIS jak i CAD.

Formaty: .shp, .dxf, .pdf

przykładowe zastosowania fotogrametrii

 • podkłady pod mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • monitorowanie ciągów paliwowych, wodnych, sieci energetycznych
 • pomiary kubatury wyrobisk, hałd, zwałowisk, wysypisk śmieci
 • inwentaryzacja robót ziemnych, placów budowy
 • pomiary objętości
 • monitorowanie postępów prac budowlanych
 • inspekcje trudnodostępnych obiektów inżynierskich
 • obrazowanie stanu degradacji środowiska naturalnego
 • inspekcja linii brzegowych cieków oraz zbiorników wodnych 
 • ocena zasięgu i obrazowanie zniszczeń w rolnictwie i gospodarce leśnej
 • planowanie i analiza na podstawie ortofotomap dla jednostek administracyjnych
 • tworzenie dokumentacji zabytków
 • tworzenie dokumentacji 2D i 3D do planowania urbanistycznego i architektonicznego lub dla potrzeb telekomunikacji
 • detekcja kolizji (dopasowywanie projektowanych elementów do istniejących struktur)
 • badanie poziomu oświetlenia

sprawdź nasze realizacje

Inspekcje foto / video z drona

Dzięki podpięciu pod drona specjastycznej kamery DJI Zenmuse Z30, która jest wyposażona w optykę pozwalającą na wykonywanie zdjęć oraz nagranie filmów z maksymalnym  180 – krotnym zoomem, jesteśmy w stanie uchwycić najbardziej niedostępne obiekty.

Przeprowadzenie inspekcji za pomocą drona daje naszym zleceniodawcom szereg wymiernych korzyści. Klienci oszczędzają czas i pieniądze oraz ponoszą mniejsze ryzyko. W porównaniu ze standardowymi metodami, przegląd techniczny z drona trwa dużo krócej. Dotyczy to wszystkich jego etapów. Zarówno planowania i wykonania inspekcji oraz opracowania dokumentacji fotograficznej i filmowej.
W przypadku inspekcji bezzałogowcem redukcja kosztów wynika nie tylko z oszczędności czasu. Niższe wydatki wynikają również z faktu, że można zrezygnować z zastosowania specjalistycznego sprzętu, rusztowań czy podnośników. Wykorzystanie drona ogranicza również zaangażowanie pracowników.